Terug naar overzicht

Voorwaarden

Artikel 1: Algemene toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Pluripharm:   Pluripharm Groep B.V., gevestigd aan de Phoenixstraat 21 te Alkmaar alsmede alle aan haar gelieerde ondernemingen. Wederpartij:  Iedere natuurlijke persoon, instelling, maatschap, vennootschap onder firma, besloten vennootschap of andere rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Pluripharm Groep BV respectievelijk een order plaatst bij Pluripharm Groep B.V of een van de aan haar gelieerde ondernemingen.

1.2 Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van anders luidende voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Pluripharm gedaan aan of aangegaan met de wederpartij alsmede op uitvoering daarvan tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien en in zoverre deze door Pluripharm schriftelijk zijn aanvaard. <br /><br />1.4Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2: Aanbiedingen en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen als het tijdstip van levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijzen en Prijsaanbiedingen zijn exclusief btw.

2.2 Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging van de bestelling door Pluripharm dan wel indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht/bestelling van de wederpartij. De opdrachtbevestiging en/of de daadwerkelijke uitvoering wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de wederpartij voor de daadwerkelijke levering, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.<br /><br />2.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van Pluripharm, binden Pluripharm slechts indien zij schriftelijk door Pluripharm zijn bevestigd. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Pluripharm binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen of onvoldoende procuratie hebben.<br /><br />2.4 Pluripharm behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.<br /><br />2.5 Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is Pluripharm niet aansprakelijk.<br /><br />

Artikel 3: Levering

3.1 De levering van goederen geschiedt in Nederland franco afleveradres wederpartij, waarbij Pluripharm zich het recht voorbehoudt om zelf de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De wederpartij draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden voor een snelle lossing.

3.2 Pluripharm behoudt zich te allen tijde het recht voor om onder rembours te leveren, nadat de wederpartij hierover door Pluripharm is geïnformeerd.<br /><br />3.3 Pluripharm is bevoegd een bestelling of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten af te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.

3.4De leveringstermijn is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst en behelst uitdrukkelijk geen fatale termijn. Indien Pluripharm niet in staat is binnen de leveringstermijn te leveren, zal hij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden of vergoeding van schade te vorderen.

3.5 Pluripharm houdt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de wederpartij of op grond van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere levering een vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. Indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van Pluripharm wordt verschaft, houdt Pluripharm zich het recht voor om de levering op te schorten of te weigeren.

Artikel 4: Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

4.1<br />Op het moment dat de goederen bij de wederpartij worden afgeleverd door Pluripharm gaat het risico voor deze goederen over op de wederpartij.<br />4.2<br />Het eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over op de wederpartij nadat volledige betaling van de gekochte goederen, eventueel vermeerderd met rente en kosten, heeft plaatsgevonden.<br />4.3<br />Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij is overgegaan, mag hij de goederen niet verpanden, tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen behoudens gewone (af)levering welke noodzakelijk is voor de normale utoefening van zijn bedrijf.<br />4.4<br />Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Pluripharm, in het door Pluripharm geleverde verpakkingsmateriaal, te bewaren.<br />4.5<br />In geval van niet nakoming als bedoeld in artikel 7, heeft Pluripharm het recht de geleverde goederen zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en op kosten van de wederpartij terug te halen. Daartoe zal de wederpartij Pluripharm toegang dienen te verlenen tot die plaatsen waar zich eigendommen van Pluripharm bevinden.

Artikel 5: Reclames (klachten)

5.1<br />Wederpartij is gehouden de goederen terstond na levering te keuren op hoeveelheid en kwaliteit. Reclames ten aanzien van hoeveelheid en zichtbare gebreken c.q. afwijkingen in de kwaliteit dienen, op straffe van verval van alle rechten, binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk via het klantportaal aan Pluripharm te worden gemeld.<br />5.2<br />Reclames over facturen dienen eveneens op straffe van verval van alle rechten schriftelijk te worden ingediend binnen 10 werkdagen na verzenddatum van de facturen.<br />5.3<br />Reclames op goederen en/of partijen welke aangebroken zijn danwel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt worden niet geaccepteerd.<br />5.4<br />Indien de reclame gegrond is zal Pluripharm, te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde goederen, hetzij de goederen vervangen. Tot verdere schadevergoeding is Pluripharm niet verplicht.<br />5.5<br />Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting van wederpartij onverlet.

Artikel 6: Betalingcondities

6.1<br />Betaling dient zonder verrekening te geschieden binnen 22 dagen na factuurdatum en in Nederlandse valuta, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.<br />6.2<br />Indien binnen de termijn genoemd in artikel 6.1 geen betaling heeft plaats gevonden, zal de overeengekomen betalingskorting worden ingehouden.<br />Tevens wordt vanaf vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening gebracht en komen alle aan de inning verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij, zulks met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag danwel het percentage dat wettelijk is toegestaan.<br />6.3<br />Indien de wederpartij de factuur niet heeft voldaan binnen de in artikel 6.1 genoemde betalingstermijn danwel de overeengekomen betalingstermijn, dan is de wederpartij in verzuim door het enkele verloop van deze termijn zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.<br />6.4<br />In geval van niet tijdige betaling heeft Pluripharm het recht de uitvoering van alle opdrachten en bestellingen van de wederpartij op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden, onverminderd haar recht op ontbinding van de overeenkomst(en).

Artikel 7: Niet nakoming

7.1<br />Indien de wederpartij in surseance van betaling aanvraagt of zijn faillissement wordt uitgesproken dan wel wordt aangevraagd, zijn onderneming stillegt of liquideert respectievelijk indien de wederpartij op enigerlei wijze de beschikking over zijn vermogen verliest of zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en in verzuim is, dan heeft Pluripharm het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laat onverlet zijn recht tot vordering van nakoming, opschorting en schadevergoeding.<br />7.2<br />In geval zich één van de in 7.1 genoemde omstandigheden bij de wederpartij voordoet, wordt al hetgeen door wederpartij uit hoofde van enigerlei overeenkomst verschuldigd is direct ten volle door Pluripharm opeisbaar.

Artikel 8: Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

8.1<br />In geval van overmacht heeft Pluripharm het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pluripharm niet meer mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Wederpartij blijft gehouden tot betaling van het reeds geleverde.<br />8.2<br />Indien zich een geval van overmacht voordoet, zal Pluripharm de wederpartij hiervan onverwijld in kennis stellen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1<br />Voor schade of gebreken aan door of namens Pluripharm verkochte en geleverde goederen en door Pluripharm geleverde diensten draagt Pluripharm geen enkele aansprakelijkheid, behalve indien de wederpartij kan aantonen dat de schade of gebrek het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Pluripharm, en met dien verstande dat die schade slechts wordt vergoed indien en voor zover deze wordt gedekt door de door Pluripharm afgesloten verzekering. De polis van de door Pluripharm afgesloten verzekering ligt voor de wederpartij ter inzage bij Pluripharm.<br />9.2<br />Pluripharm is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor vervolg- of gevolgschade en of vertragingsschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Wederpartij dient zich tegen die schade te verzekeren. Voorts komt niet voor vergoeding in aanmerking schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van niet leidinggevenden van Pluripharm dan wel door hem ingeschakelde derden.<br />9.3<br />Indien de verzekeraar van Pluripharm om enigerlei reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Pluripharm ten aanzien van de wederpartij beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag met een maximum van € 10.000,-.<br />9.4<br />De wederpartij is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen en zodanige maatregelen te nemen dat eventuele schade aan geleverde goederen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Artikel 10: Retouren

10.1<br />Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Pluripharm goederen te retourneren. De kosten en het risico van de zending komen voor rekening van de wederpartij. Tenzij:

 • Door Pluripharm een fout is gemaakt bij de verwerking en/of levering van de order en als uitvloeisel daarvan door de wederpartij terecht is gereclameerd.
 • Goederen door de producent of importeur uit de handel worden genomen (“recalls”, hierbij hoeft geen ordernummer te worden doorgegeven).
 • De producent of importeur een vergoedingsregeling hanteert voor (bijna) vervallen artikelen, die op Pluripharm én de wederpartij van toepassing is.
 • Anders schriftelijk is bevestigd door Pluripharm.

10.2<br />Aanvragen voor retourzendingen dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de geleverde goederen aangemeld te worden en gepaard te gaan met een opgave van orderdatum en pakbonnummer via het klantportaal. Zonder retouraanvraag via het klantportaal zal de retourzending niet in behandeling worden genomen. FMD (Falsified Medicine Directive) artikelen, dienen voor retouraanvraag door wederpartij opnieuw aangemeld te zijn in de nationale FMD database.

10.3<br />Het is de wederpartij niet toegestaan goederen te retourneren die:

 • Speciaal voor de wederpartij zijn (door)besteld.
 • In de koelkast bewaard moeten worden (koelkast artikelen).
 • FMD artikelen uit Central filling betreffen.
 • Geopend of uiteengenomen zijn.

Central filling artikelen worden alleen retour genomen als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • Geen 2D barcode (FMD).
 • ZI nummer minimale waarde € 25,00.
 • Binnen 2 dagen na levering retourmelding.
 • Geen koelkast artikelen.
 • Central filling retour wordt aangevraagd via een aanvraagformulier (niet via het klantportaal).

10.4<br />Retourgoederen dienen door de wederpartij aangeboden te worden in een afgesloten Pluripharm verzendkrat. De verzendkrat dient door wederpartij te worden verzegeld met door Pluripharm aangeleverde afsluitnopjes c.q. afsluitsysteem. Indien retourgoederen niet in een verzendkrat aangeboden kunnen worden moeten de retourgoederen duidelijk zichtbaar met het “Retour inkoop order” formulier worden aangeboden.

10.5<br />Tot maximaal 0,25% retouren ‘abusievelijk besteld’ van het totaal aantal bestelde regels per jaar mogen kosteloos geretourneerd worden. Boven de 0,25% retouren ‘abusievelijk besteld’ per jaar wordt €8,50 per retourregel in rekening gebracht.

Artikel 11: Eigendom transportkratten

11.1<br />Transportkratten blijven te allen tijde eigendom van Pluripharm en dienen per omgaande door de wederpartij retour aangeboden te worden. Indien transportkratten niet binnen 10 werkdagen zijn geretourneerd zal per transportkrat € 50,00 in rekening worden gebracht. Pluripharm zal de wederpartij hier vooraf schriftelijk van op de hoogte stellen.

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging

12.1<br />Partijen zijn bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien:

 • de wederpartij na ingebrekestelling in verzuim is;
 • er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 7.

12.2<br />In geval van ontbinding als bedoeld in artikel 12.1 is de wederpartij aansprakelijk voor de door Pluripharm geleden en of te lijden schade en de door haar gemaakte kosten, welke de wederpartij gehouden is te vergoeden. Ontbinding ontslaat wederpartij voorts niet van zijn plicht tot nakoming van al zijn bestaande verplichtingen.

Artikel 13: Hardheidsclausule

13.1<br />Indien de omstandigheden waarvan partijen bij het sluiten van de overeenkomst zijn uitgegaan zich tijdens de looptijd van de overeenkomst zodanig wijzigen dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

14.1<br />Wederpartij verplicht zich de intellectuele eigendomsrechten, die op de geleverde goederen, inclusief de daarbij behorende documentatie en dergelijke, rusten te eerbiedigen en hierop op geen enkele wijze inbreuk te plegen. Bij gebreke daaraan zal de wederpartij de schade, die Pluripharm hierdoor lijdt, dienen te vergoeden.

Artikel 15: Privacy

15.1<br />Pluripharm houdt zich onverkort aan de geldende privacywetgeving. Wederpartij verklaart zich daar eveneens onvoorwaardelijk aan te houden, en die maatregelen genomen te hebben die de wet van hem eist. Indien nodig zullen partijen separate verwerkersafspraken maken.

Artikel 16: Geschillen

16.1<br />Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtsregels inzake het internationaal privaatrecht zijn niet van toepassing.<br />16.2<br />Alle geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst tussen Pluripharm en wederpartij die mochten ontstaan welke niet in der minne worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.