Terug naar overzicht

Privacy

Algemeen – privacy statement

De verantwoordelijke voor deze website is uw Pluripharm Direct B.V.

Afhankelijk van het contract tussen uw apotheek en Pluripharm Direct B.V. zal de levering van diensten en bijbehorende verwerking van gegevens plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid via onderstaand schema

  Apotheek   Pluripharm Direct
Uitbesteden: Verantwoordelijk   Verwerker
Afleveren: Verantwoordelijk   Verwerker
Participeren: Verantwoordelijk   Verwerker
Zonder tussenkomst apotheek:         –   Verantwoordelijke

Afhankelijk van de vorm van de dienstverlening handelt Pluripharm Direct als verwerker (uw eigen apotheek blijft verantwoordelijk) namens uw eigen apotheek of u heeft een directe relatie met Pluripharm Direct.

Pluripharm Direct behandelt de patiëntgegevens en bijzondere persoonsgegevens van patiënten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van relevante wet- en regelgeving waaronder de AVG, en de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst. In dit privacy statement informeren wij u over het doel waarvoor Pluripharm Direct (persoons)gegevens van u opslaat en gebruikt. Pluripharm Direct staat onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Farmacie is de overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de producten en diensten van Pluripharm Direct, dan worden uw gegevens vastgelegd. Het kan daarbij ook gaan om bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid, waarmee extra zorgvuldig wordt omgegaan. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door Pluripharm Direct voor het leveren van producten of het (laten) uitvoeren van de afgesproken dienst(en).

Wanneer u zich aanmeldt bij Pluripharm Direct als patiënt worden de (bijzondere) persoonsgegevens in een patiëntendossier bewaard en de gegevens die u bij aanmelding en later in uw dossier heeft opgegeven gebruikt om de dienstverlening uit te voeren.

De volgende partijen treden op als verwerker die uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de door Pluripharm Direct verleende diensten verwerkt.

 • CHA
 • VLOT B.V.
 • Codelogic
 • DitIsMokka
 • LabDigital
 • PostNL
 • OneMed
 • Pluripharm
 • Pluripack
 • Pluriplus

Indien u toestemming heeft gegeven voor de bewerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens, is het op elk moment mogelijk om uw toestemming op een later moment weer in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Pluripharm Direct B.V. door het sturen van een brief ter attentie van Pluripharm Direct B.V., Baarnsche Dijk 4H, 3741LR Baarn of door het sturen van een e-mail naar pluripharm-direct@ezorg.nl met het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen gebruik kunt maken van onze producten of dienstverlening.

Bij aanmelding worden uw persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiele) telefoon, e-mail, geslacht, geboortedatum vastgelegd ten behoeve Pluripharm Direct.

Al uw bijzondere persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor Pluripharm Direct en worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent.

 1. Beveiliging

Pluripharm Direct draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, een en ander rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging.

 1. Verzamelde gegevens

Indien u zich via deze website aanmeldt en via Pluripharm Direct hulpmiddelen wilt ontvangen, kan Pluripharm Direct diverse gegevens registreren. Wij onderscheiden de volgende gegevens:

 1. a)      Aanmeldgegevens

(Aanmelding is uitsluitend mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar; onder de 16 jaar kan alleen door de wettelijk vertegenwoordiger een account worden aangemaakt)

Naam, adres, woonplaats, postcode, e-mail, telefoon, mobiel telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, voorschrijver, apotheek, zorgverzekeraar, contactvoorkeuren.

 1. b)     Gegevens behorende tot het patiëntendossier
 2. c)     Overige persoonsgegevens, inclusief bijzondere persoonsgegevens
 3. Doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken

De aanmeldgegevens en (bijzondere) persoonsgegevens zijn nodig voor het (op niveau blijven) verlenen van de aangeboden diensten en de administratieve afhandeling daarvan, zoals, maar niet beperkt tot:

 1. a)     Adviezen: het met uw toestemming doen van algemene en gepersonaliseerde adviezen met betrekking tot uw gezondheid en welzijn voor de levering en declaratie van producten en diensten door analyse van het door u bij Pluripharm Direct geregistreerd profiel, het patiëntendossier en de resultaten die u op de website kunt invullen en de overige geregistreerde gegevens.
 2. b)     Patiëntendossier: verbeteren en aanvullen van het patiëntendossier.
 3. c)     Belangrijke mededelingen: om u op de hoogte te houden van belangrijke mededelingen (wijzigingen algemene voorwaarden, dit privacy statement en ander beleid) en het doen van aankondigingen met betrekking tot onze software-updates en/of contractering/afspraken met de zorgverzekeraar.
 4. d)       Nieuwsbrieven: in het kader van informatieverschaffing en/of direct marketing, en het aankondigen van evenementen.
 5. e)      Interne controle en onderzoek (audits): voor het (laten) uitvoeren van interne privacy/beveiligingsaudits.
 6. h)     Statistiek
 7. i)       Wettelijke plicht: de verstrekking van gegevens aan derden op basis va­n wettelijke verplichtingen.

Indien u geen prijs stelt op onze aanbevelingen of nieuwsbrieven kunt u dat aangeven nadat u bent aangemeld. Aangezien de ‘belangrijke mededelingen’ voor ons van groot belang is voor uw interactie met ons, kunt u er niet voor kiezen om deze berichten niet te ontvangen.

Pluripharm Direct houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) en overige relevante wetgeving voor Pluripharm Direct verplicht stelt.

Wij werken voor onze dienstverlening onder andere nauw samen met de volgende zakenpartners als verwerker van uw verstrekte gegevens (of gegevens die zijn aangeleverd met uw toestemming door uw eigen apotheek) die uw gegevens namens en in opdracht van Pluripharm Direct verwerkt.:

 1. CHA
 2. VLOT B.V.
 3. Codelogic
 4. DitIsMokka
 5. LabDigital
 6. PostNL
 7. OneMed
 8. Pluripharm
 9. Pluripack
 10. Pluriplus
 1. Kinderen

Wij respecteren de dataprivacy van kinderen. Onder ‘kinderen’ verstaan wij minderjarigen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen of gebruiken niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Wij staan kinderen onder 16 jaar wel toe zich door een wettelijk vertegenwoordiger te laten registreren en door tussenkomst van deze vertegenwoordiger onze diensten te gebruiken.

 1. Doorverkoop

Pluripharm Direct zal uw persoonsgegevens, welke zijn vastgelegd ten behoeve van onze diensten nimmer verkopen aan derden. Eventuele derden welke door Pluripharm Direct worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn gehouden aan geheimhouding en verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

 1. Inzage en correctie

U heeft altijd de mogelijkheid om uw geregistreerd dossier met de daarin opgenomen (bijzondere) persoonsgegevens in te zien. Indien er sprake is van onjuistheden, dan kunt u deze corrigeren en/of aanvullen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Pluripharm Direct B.V. door het sturen van een brief ter attentie van Pluripharm Direct B.V., Baarnsche Dijk 4E, 3741LR Baarn of door het sturen van een e-mail naar info@pluripharm-direct.nl met uw verzoek.

 1. Cookies

Op deze website maken wij slecht beperkt gebruik van ‘cookies’ t.b.v. de correcte werking. Er worden geen cookies gebruikt t.b.v. advertenties of andere webbezoek analyses.

Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan een website automatisch op uw computer wordt geplaatst. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen over uw gebruik van onze website.

Door cookies te gebruiken kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.

Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker worden gemaakt door bijvoorbeeld:

 • Relevante navigatie-instellingen te tonen.
 • Voorkeuren van bezoekers te onthouden.
 • De algemene gebruikersbeleving te verbeteren.
 • Het aantal weergegeven advertenties te beperken.

Bij een bezoek aan de website dient u aan te geven of u er mee akkoord gaat dat Pluripharm Direct cookies op uw apparaat plaatst. Zo ja, dan legt Pluripharm Direct de informatie vast die Pluripharm Direct via cookies heeft verzameld, naast overige informatie die u over uzelf heeft verstrekt en/of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die hiervoor zijn genoemd.

Pluripharm Direct gebruikt diverse soorten cookies:

Strikt noodzakelijke cookies:

Cookies die gebruikers in staat stellen deze website te bekijken, de functies op deze website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van deze website niet worden gebruikt.

Prestatie bevorderende cookies:

Cookies waarmee Pluripharm Direct deze website kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers deze website gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet in herkenbare vorm aan derde partijen doorgegeven, anders dan de aanbieder van de betreffende software.

Functionaliteitscookies:

Cookies waarmee Pluripharm Direct de keuzes en voorkeuren van bezoekers kan onthouden. Aan de hand van deze informatie kan Pluripharm Direct meer relevante informatie aan individuele bezoekers tonen. Weigering van het gebruik van dit type cookie heeft de volgende gevolgen: het gebruik van diverse gedeelten van deze website wordt onmogelijk.

Pluripharm Direct kan dan minder ondersteuning aan gebruikers bieden zoals het niet onthouden van voorkeuren of dat specifieke functie op de website niet te gebruiken zijn of worden weergegeven.

 1. Bewaartermijn gegevens

Een deel van de verzamelde gegevens wordt bewaard voor de duur van de overeenkomst tussen uw apotheker en Pluripharm Direct (zie de Algemene Voorwaarden). De minimale bewaartermijn voor voorschriften en andere patiëntgegevens die in het patiëntendossier van Pluripharm Direct zijn opgeslagen is 15 jaar overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Na beëindiging van de overeenkomst worden de verzamelde gegevens over verzoek van de data-eigenaar (de apotheker of in sommige gevallen Pluripharm Direct) uit de systemen verwijderd.

 1. Wijzigingen in dit privacy statement

Pluripharm Direct behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Bij wijzigingen in dit privacy statement zult u op passende wijze worden geïnformeerd. Uiteraard zullen wij dit ook melden op de website of in onze nieuwsberichten.

 1. Vragen

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, kunt u contact op nemen met Pluripharm door het sturen van een brief ter attentie van Pluripharm o.v.v. AVG, Baarnsche Dijk 4H, 3741LR Baarn of door het sturen van een e-mail naar avg@pluripharm.nl.